Ông Phạm Quang Nghị dự hội nghị Quy hoạch chi tiết Hà Nội vào năm 2015


(Pham Quang Nghi ‘s Video) – Ông Phạm Quang Nghị dự hội nghị Quy hoạch chi tiết Hà Nội vào năm 2015.

Xem thêm tại:

Ký tên:

Nguồn: https://travelulike.com/

Xem thêm: https://travelulike.com/

By admin